Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияТОП новини
Популярно

Община Враца организира в Ловеч конференция, посветена на популяризирането на внедрената добра практика за подземни системи за разделно събиране на отпадъци

Община Враца кани обществеността на гр. Ловеч на конференция, посветена на популяризирането на внедрената добра практика за подземни системи за разделно събиране на отпадъци, в рамките на проект „Екологични и рециклиращи администрации”, на 17 май, конферентната зала на БТА, гр. Ловеч.

Всяка страна членка следва да осигури увеличаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъчните материали във връзка с изискванията на Европейския съюз за превръщането на отпадъците в ресурси и намаляване потреблението на суровини. По отношение на този критерии, България е определена като държава, изложена на риск за непостигане на поставените цели.

За по-зелено бъдеще активно работи и община Враца, където предстои да бъде изградена подземна система за разделно събиране на отпадъци, в рамките на проект „Екологични и рециклиращи администрации”, АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0040, финансиран по Приоритетна ос 2, оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие на ЕС. До средата на месец юни на територията на общината ще бъдат изградени 10 площадки, като всяка една ще разполага с по 3 контейнера за разделно събиране на пластмаса и метал, хартия и картон, и стъкло. Те ще бъдат позиционирани в централната част на града, както и в някои квартали. При определяне на местата, общината се е водила от принципа „разделно събиране на отпадъци при източника на тяхното образуване“. Ето защо площадките ще са ситуирани в близост до административни, обществени и бизнес сгради.

Системата ще се състои от наземен отвор (приличащ на малък контейнер) и подземен контейнер (с обем 1,5 м³), тип чувал. След като подземният контейнер тип чувал се напълни, с помощта на кран ще се изважда и изсипва, като след това отново ще се връща на място. Автоматизираният процес ще улесни работата на персонала и ще доведе до по-ефикасно и ефективно събиране и оползотворяване на отпадъци.

Демонстрационният проект е от интерес за всички граждани и общини и цели да достигне до по-широк кръг от хора, като ги запознае с предимствата и ползите от въвеждането на подземни системи за разделно събиране на отпадъци. Във връзка с това, община Враца, съвместно с Магистериум ООД, ще проведе среща в гр. Ловеч на 17 май, в конферентната зала на БТА.

На срещите ще бъдат представени ползите от разделното събиране и мерките, насочени както към предотвратяване образуването на битови отпадъци, така и към увеличаването на количествата разделно събрани такива, с цел тяхното последващо рециклиране. Ще бъдат изложени предимствата, които подземните сметосъбиращи системи предлагат и ще бъдат показани добри практики от цял свят. Разбира се, ще бъде отделено време и за разяснения относно какви отпадъци в кой контейнер трябва и не трябва да се събират, както и за начина на работа на новата система.

Източник: zetramedia.com

Подобни публикации

Back to top button